Urban Municipal Status

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΑΝΑΔΡΟΜΗ- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

 

Η κάλυψη των βασικών αναγκών λειτουργίας ενός μέσου πολίτη – μέλους μίας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας, απαιτεί καθημερινή επαφή και συναλλαγή του με άλλους πολίτες, αλλά και με υπηρεσίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής των πολιτών είτε μεταξύ τους είτε με υπηρεσίες, είναι να μπορούν κάθε φορά με έγκυρο τρόπο να αποδεικνύουν: α) την ταυτότητά τους, β) την ιδιότητά τους και γ) την «κατάσταση» στην οποία διατελούν.

Η έγκυρη – επίσημη όμως κάθε φορά απόδειξη της ταυτότητας, ιδιότητας ή κατάστασης του κάθε πολίτη, είναι αποτέλεσμα της «τακτοποίησης» κάποιων άλλων ενεργειών, συναλλαγών – «πράξεων» σε προγενέστερο χρόνο, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η συνεργασία Κράτους, φορέων και πολίτη. Το σύνολο αυτών των διοικητικών πράξεων, ονομάζεται «Αστικοδημοτική κατάσταση» και συνοπτικά, αποτελεί το σύνολο των στοιχείων που τηρεί το κράτος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του, αλλά και των πολιτών που απευθύνονται σε αυτό.

Η ανυπαρξία ή η ελλιπής καταχώρηση αυτών των στοιχείων, δημιουργεί προβλήματα αφ΄ενός στην σωστή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, αφ΄ετέρου όμως – και κυρίως – στην ομαλή κοινωνική και οικονομική λειτουργία του «ατακτοποίητου» πολίτη.

Τα προβλήματα της αστικοδημοτικής τακτοποίησης που αντιμετωπίζουν αρκετοί πολίτες και ιδιαίτερα οι Τσιγγάνοι, σχετίζονται κυρίως με θέματα δήλωσης γεννήσεων, βαφτίσεων, γάμων, προσδιορισμού ιθαγένειας και λιγότερο με θέματα αναγνώρισης πατρότητας, δήλωσης θανάτου ή αφάνειας.

Το θεσμικό πλαίσιο της αστικοδημοτικής κατάστασης των πολιτών θεωρείται πλήρες σύγχρονο και απλό. Για την αντιμετώπιση των ειδικών και ιδιαίτερων προβλημάτων δεν απαιτούνται τόσο θεσμικές ρυθμίσεις, αλλά λήψη πολιτικών αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα (χώρα, περιφέρεια, νομός, δήμος).

Στο προηγούμενο συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου ROM είχε κατατεθεί εισήγηση για την αστικοδημοτική κατάσταση, στην οποία εντοπίζεται το πρόβλημα και αναλύεται επαρκώς το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει (βλ. παράρτημα). Σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε και εισήγηση από την Π.Ο.Σ.Ε.Ρ. , στην οποία αναδεικνύεται η διάσταση του προβλήματος και από τους ίδιους τους Τσιγγάνους

Σε ορισμένες περιοχές φαίνεται ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η οποία έμπρακτα αποδεικνύεται με την ύπαρξη οργανωμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και την λειτουργία των αρμοδίων για ζητήματα αστικοδημοτικής κατάστασης υπηρεσιών, χωρίς προκαταλήψεις και μεροληψία. Σε άλλες η αστικοδημοτική αποκατάσταση των Τσιγγάνων αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα και σημείο αντιπαράθεσης στην τοπική κοινωνία.

Η έλλειψη ερευνητικών στοιχείων μέχρι σήμερα, δεν παρείχε ικανοποιητική εικόνα για την έκταση του προβλήματος στον τσιγγάνικο πληθυσμό. Για τον λόγο αυτό η επιτροπή, στα πλαίσια των εργασιών της, οργάνωσε αποστολή ερωτηματολογίου στους Δήμους που είναι μέλη του Δικτύου ROM. Στόχος του εγχειρήματος ήταν η εκτίμηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των Τσιγγάνων στις περιοχές αυτές σε σχέση με την αστικοδημοτοκή κατάσταση ( π.χ. ποσοστό των αδήλωτων πολιτών, αδήλωτοι γάμοι κ.α.).

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας αυτής τα οποία είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελέσουν «τετελεσμένο» για οποιονδήποτε ασχολείται με το θέμα (απευθυνθήκαμε σε 51 Δήμους – μέλη από τους οποίους απάντησαν οι 24), προκύπτει ότι στο 6% των περιπτώσεων υπάρχει αδήλωτος γάμος, στο 6% αδήλωτη γέννηση και στο 10% υπάρχουν ελλιπή στοιχεία. Αν και η καθημερινή εμπειρία δείχνει ότι είναι μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που εμφανίστηκε από τις απαντήσεις των Δήμων, συμπερασματικά το πρόβλημα δεν είναι πολύ μεγάλο. Καθίσταται όμως δραματικό γι’ αυτούς που το αντιμετωπίζουν, δεδομένου ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η αξιοποίηση δικαιωμάτων που όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν.Ανάλυση των προβλημάτων

 

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την αστικοδημοτική τακτοποίηση χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Προσδιορισμός Ιθαγένειας

Η λύση των προβλημάτων ιθαγένειας καλύπτεται από την υπάρχουσα νομοθεσία (βλ. παράρτημα). Πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται πρόβλημα απόκτησης ιθαγένειας με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάπτισης).

Δήλωση γέννησης

Πρόκειται για προβλήματα που σχετίζονται με αδήλωτες γεννήσεις (γεννήσεις που δεν δηλώνονται στο ληξιαρχείο). Αυτό γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Παιδιά που γεννιούνται στο σπίτι. Πολλές φορές από αμέλεια ή άγνοια των επιπτώσεων, δεν δηλώνεται το γεγονός από τους γονείς στο ληξιαρχείο. Οι περιπτώσεις αυτές μειώνονται σταδιακά. Οι κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και προγεννητικού ελέγχου θα μπορούσαν να περιορίσουν δραστικά το φαινόμενο.

 2. Παιδιά που γεννιούνται από αδήλωτους γονείς. Στην περίπτωση αυτή καθίσταται αδύνατη η δήλωση των παιδιών αν προηγουμένως δεν τακτοποιηθούν οι γονείς.

Όμως, προβλήματα δημιουργούνται ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, όταν δεν τηρηθούν κάποιες άλλες απαραίτητες διαδικασίες, όπως:

 1. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης να μην έχει συνταχθεί με τα σωστά στοιχεία των γονέων (δηλώνονται ως γονείς συγγενικά πρόσωπα για διάφορους λόγους)

 2. Δεν υπάρχει στη συνέχεια δήλωση βάπτισης ή ονοματοδοσίας

 3. Δεν έχουν καταχωρηθεί οι ληξιαρχικές πράξεις σε Δημοτολόγιο κάποιου Δήμου.

 4. Ύπαρξη λαθών στις ληξιαρχικές πράξεις

Τα παιδιά που γεννιούνται σε νοσοκομείο καταγράφονται στο ληξιαρχείο του τόπου που βρίσκεται το νοσοκομείο. Ακόμη και σ’ αυτή την περίπτωση, οι γονείς μέσα σε δέκα μέρες πρέπει να περάσουν από το ληξιαρχείο και τα Δημοτολόγια για να τακτοποιήσουν οριστικά την εγγραφή, πράγμα που πολλές φορές δεν γίνεται από άγνοια ή αμέλεια. Πρέπει να διερευνηθεί η αυτόματη εγγραφή των παιδιών στο Δημοτολόγιο του τόπου μόνιμης διαμονής όπως γίνεται για το Μητρώο Αρρένων. Επίσης να διερευνηθεί η απ’ ευθείας ενημέρωση από το νοσοκομείο του ληξιαρχείου του τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων. Τέλος η αντιμετώπιση του προβλήματος γέννησης παιδιών από γονείς που δεν διαθέτουν ταυτότητα θα δώσει λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που δημιουργούνται στη συνέχεια.

Παρακάτω παρουσιάζεται η διαδοχή των “γεγονότων” που μεσολαβούν από την προσέλευση της μητέρας στο νοσοκομείο μέχρι την εγγραφή του νεογέννητου στο Ληξιαρχείο, τα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων (αν είναι αγόρι) έτσι ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία του “συστήματος”, τα σημεία στα οποία χάνεται η επικοινωνία και η συνέχεια. Προφανώς, ο πρώτος κρίκος για την αστικοδημοτική τακτοποίηση βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου γίνεται η γέννηση.

Κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και μετά την γέννηση τα στοιχεία συμπληρώνονται από το μαιευτικό τμήμα και στην συνέχεια στέλνονται στο γραφείο κίνησης του νοσοκομείου όπου και δημιουργείται καρτέλα ασθενούς. Ο τρόπος με τον οποίο συμπληρώνονται τα στοιχεία δεν είναι ο καλύτερος διότι οι υπάλληλοι της μαιευτικής κλινικής δεν είναι σε θέση να τα διασταυρώσουν, ιδιαίτερα όταν οι γονείς δεν έχουν ταυτότητα. Τις περισσότερες φορές τα περιστατικά είναι επείγοντα και έτσι υπάρχει πίεση παροχής ιατρικών και μαιευτικών υπηρεσιών. Λόγω αμέλειας ή αδυναμίας των γονέων του νεογέννητου να προσκομίσουν δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) δημιουργούνται εμπλοκές και λάθος εγγραφές (π.χ. το παιδί δηλώνεται σε άλλο άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος) με τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται στην αστικοδημοτική κατάσταση της οικογένειας και των παιδιών.

Η παρούσα κατάσταση στα νοσοκομεία θα μπορούσε να λυθεί εάν την δήλωση του παιδιού και την διασταύρωση των στοιχείων του πατέρα ή του συγγενικού προσώπου την αναλάμβανε το γραφείο κίνησης του νοσοκομείου με υπαλλήλους που θα είχαν την δυνατότητα πρώτα να διασταυρώσουν τα στοιχεία του φερόμενου ως πατέρα και στην συνέχεια να στέλνουν το σχετικό έγγραφο στο ληξιαρχείο.

Αν τα στοιχεία που φτάνουν στο ληξιαρχείο είναι σωστά θα μπορούσε η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως να συντάσσεται ευκολότερα λύνοντας έτσι σωρεία υποθέσεων που εκκρεμούν. Το ληξιαρχείο βασίζεται στο έγγραφο που του αποστέλλει το νοσοκομείο στο οποίο έγινε η γέννηση. Αυτό σημαίνει ότι ο ληξίαρχος είναι υποχρεωμένος να αναγράψει στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου που αναγράφεται στην βεβαίωση γέννησης που του αποστέλλει το νοσοκομείο. Έτσι στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν είναι τακτοποιημένοι αστικοδημοτικά (ανήλικοι γονείς χωρίς ταυτότητα) στο νοσοκομείο αναγράφεται η ταυτότητα άλλου μέλους της οικογένειας (π.χ. παππούς, γιαγιά) αφού του ζητηθεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η εγγραφή στο ληξιαρχείο γίνεται μόνο με την παρουσία του αναφερόμενου ως γονέα στην βεβαίωση του νοσοκομείου και σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα της γέννησης. Η μη “αυτεπάγγελτη” ληξιαρχική τακτοποίηση δημιουργεί σωρεία προβλημάτων και για το λόγο αυτό υπάρχει μεγάλος αριθμός περιπτώσεων παιδιών, που εκκρεμεί η ληξιαρχική τους τακτοποίηση.

Η αποστολή της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως και η εγγραφή του στα δημοτολόγια γίνεται βάση της οικογενειακής μερίδας του αναγραφόμενου ως πατέρα. Έτσι στην περίπτωση που ο αναγραφόμενος ως πατέρας (πραγματικός ή άλλο συγγενικό πρόσωπο) έχει οικογενειακή μερίδα σε περιοχή διαφορετική από την περιοχή που κατοικεί μόνιμα, το παιδί καταχωρίζεται στο δημοτολόγιο της περιοχής αυτής με όλες τις αρνητικές συνέπειες για την μελλοντική αστικοδημοτική του τακτοποίηση.

Βάπτιση

Οι αδήλωτες βαπτίσεις προκύπτουν κυρίως από αμέλεια. Για να δηλωθεί η βάπτιση θα πρέπει οι γονείς να επισκεφτούν το Ληξιαρχείο του Δήμου στον οποίο ανήκει η ενορία της εκκλησίας που τελέστηκε η βάπτιση. Στις περιπτώσεις που η ενορία βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων (για παράδειγμα η βάπτιση έγινε σε περιοχή απ’ όπου οι γονείς πέρασαν για λίγο) η δήλωση δεν γίνεται. Η αυτόματη αποστολή της βεβαίωσης βάπτισης από την εκκλησία στο Δήμο που τηρείται η οικογενειακή μερίδα θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα.

Γάμος

Οι λόγοι της μη δήλωσης του γάμου είναι:

 1. Ο γάμος είναι ως μη τελεσθείς (εθιμικός, μικρή ηλικία συζύγων χωρίς να υπάρχει συγκατάθεση γονέων)

 2. Ο γάμος δεν μπορεί να τελεσθεί (Οι σύζυγοι είναι αδήλωτοι ή ανήλικοι)

Το πρόβλημα των αδήλωτων γάμων θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί με την επίλυση των προηγούμενων προβλημάτων αστικοδημοτικής τακτοποίησης. Επιπλέον είναι απαραίτητη μια εξειδικευμένη καμπάνια ευαισθητοποίησης για την ωφελιμότητα που θα προκύψει από την δήλωση των αδήλωτων αυτών γάμων.

Επιπτώσεις

Η ύπαρξη προβλημάτων στην αστικοδημοτική τακτοποίηση έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Στην περίπτωση λ.χ. μη δηλωμένης γέννησης το άτομο δεν θεωρείται πολίτης, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, και άρα δεν μπορεί να πάει σχολείο, να βγει στο εξωτερικό (νόμιμα), να παντρευτεί, να ανοίξει επιχείρηση, να εργαστεί, να εκδώσει οποιαδήποτε άδεια, να πάρει οποιοδήποτε επίδομα δικαιούται, να πάει στο νοσοκομείο, να έχει περιουσία, να βγάλει δίπλωμα κλπ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 

Στις εξαγγελίες του πλαισίου πολιτικής του 1996 για τη στήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων, δεν περιλαμβάνεται ούτε σε θεωρητικό επίπεδο ο προβληματισμός της διοικητικής και γραφειοκρατικής περιθωριοποίησης των Τσιγγάνων πολιτών που καθιστά ορατό τον αποκλεισμό τους στην τοπική κοινωνία. Ενώ η τακτοποίηση της αστικοδημοτικής κατάστασης των πολιτών πρέπει να είναι το πρωταρχικό μέλημα του κράτους, μέσω των Ο.Τ.Α, διότι σχετίζεται και με άλλα ευαίσθητα ζητήματα ( ιθαγένεια, υιοθεσίες βρεφών, στρατολογικές υποχρεώσεις, προνοιακή πολιτική ) δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί και καταγραφεί ως πρόβλημα από την Πολιτεία για να βρεθούν λύσεις αντιμετώπισής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Θετικά είναι τα γενικότερα μέτρα που εφαρμόζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης , εάν λάβουν υπόψη τους ότι εκσυγχρονισμός δεν σημαίνει μόνο χρήση Η/Υ αλλά ιδιαίτερη υποστήριξη και ευαισθησία προς τον λιγότερο ευνοημένο πολίτη.

Όσον και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, το ζήτημα της αστικοδημοτικής κατάστασης των Ελλήνων Τσιγγάνων σχετίζεται και με ιδεολογικά ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την πολιτική βούληση σε τοπικό επίπεδο. Το βασικότερο από αυτά είναι η αντίληψη ότι η συγκέντρωση τσιγγάνικου πληθυσμού στα όρια μιας περιοχής αποτελεί στοιχείο υποβάθμισής της. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι η απροθυμία κάποιων Δήμων να εγγράφουν Τσιγγάνους στα δημοτολόγιά τους παρόλο που είναι υποχρέωσή τους καθώς και η έλλειψη παροχής διευκόλυνσης από ορισμένους δημοτικούς υπαλλήλους των οποίων η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από καχυποψία και προκατάληψη προς την συγκεκριμένη ομάδα.

Εάν για το μέσο Έλληνα πολίτη η τακτοποίηση της αστικοδημοτικής κατάστασής τους, είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική, είναι ευνόητο ότι είναι ακόμη δυσκολότερη για τους Τσιγγάνους οι οποίοι ζουν τόσα χρόνια μακριά από έννοιες όπως η εκπαίδευση, η γνώση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και η διοικητική λειτουργία του κράτους. Για τον Τσιγγάνο πολίτη ακόμα και η συμπλήρωση μιας υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί δυσκολία εξαιτίας της οποίας συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η δυσκολία συνεννόησης και επικοινωνίας στη διοικητική γλώσσα, παγιώνει στην αντίληψη των Τσιγγάνων, την αίσθηση προκατάληψης απέναντι τους και αναπόφεύκτα εντείνει την αμφισβήτησή τους προς τον ρόλο του κράτους ως ρυθμιστή της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των πολιτών.

Άρα οι αντιλήψεις ορισμένων ότι υπάρχει άρνηση προσαρμογής των Τσιγγάνων στη διοικητική δομή του κράτους, καθώς και αμέλεια ή απροθυμία στη διεκπεραίωση των προσωπικών τους υποθέσεων, είναι ανεπαρκής βάση για να ερμηνεύσει κανείς το φαινόμενο ύπαρξης στις μέρες μας Τσιγγάνων Πολιτών οι οποίοι είναι ανιθαγενείς , απόλιδες και τυπικά ανύπαρκτοι για το ελληνικό κράτος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 

Αφετηρία για το σχεδιασμό στρατηγικών παρεμβάσεων στο ζήτημα της αστικοδημοτικής τακτοποίησης των Τσιγγάνων Πολιτών θα πρέπει να αποτελούν αφενός η γνώση των ιδιαιτεροτήτων της ομάδας και αφετέρου η βελτίωση της λειτουργίας του κράτους σε ότι αφορά διοικητικά θέματα.

Ειδικότερα, σημεία προβληματισμού πρέπει να αποτελέσουν:

 • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Τσιγγάνοι Πολίτες σε σχέση με την διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, η άγνοια υποχρεώσεων και δικαιωμάτων , η διαρκής μετακίνηση των μη εγκαταστημένων Τσιγγάνων, καθώς και οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσής τους (φτώχεια, ανεργία) που τους καθιστούν περιθωριοποιημένους με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη για αυτούς, η πρόσβαση στην χρήσιμη πληροφορία.

 • Η βελτίωση της υπηρεσιακής επικοινωνίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στα ζητήματα της αστικοδημοτικής κατάστασης , δηλ. των Δήμων, Νομαρχιών, Υπουργείων, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, της Εκκλησίας κ.λ.π.

 • Η σύγχρονη οργάνωση των Υπηρεσιών Ληξιαρχείων και Δημοτολογίων όλης της χώρας και η επέκταση της μηχανοργάνωσής τους

 • Η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας ειδικά σε θέματα αστικοδημοτικής κατάστασης από την πλευρά των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α και της Κεντρικής Διοίκησης .

 • Η ευαισθητοποίηση των οργάνων της διοίκησης προς τις λιγότερο ευνοημένες ομάδες πληθυσμού και ειδικά προς τους Τσιγγάνους Πολίτες που αντιμετωπίζονται συλλήβδην αρνητικά και καχύποπτα.

 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής κρατικής πολιτικής .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

 • Καθορισμός μιας περιόδου (πχ. πέντε ετών) για την τακτοποίηση των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων σε δύο άξονες:

 1. Να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα

 2. Να παρθούν τέτοια μέτρα ώστε να μην παρουσιαστούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

 • Επίλυση των προβλημάτων δια της δικαστικής οδού (όπου χρειάζεται) με δωρεάν παροχή δικαστικών τελών.

 • Οργάνωση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τσιγγάνων, αρχών και τοπικής αυτοδιοίκησης από τηλεόραση, ραδιόφωνο και εφημερίδες για την ανάγκη αστικοδημοτικής τακτοποίησης

 • Ανάθεση ρόλου στα Κέντρα Υποστήριξης Πολιτών

 • Με τη βεβαίωση παράβασης να ξεκινάει αυτεπάγγελτα η αστικοδημοτική τακτοποίηση.

 • Ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικά καταστήματα να σημαίνει και αυτόματη αστικοδημοτική τακτοποίηση

 • Με τη συνεργασία Αστυνομίας, στρατολογίας, ΜΜΕ, τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνεται καμπάνια ενημέρωσης για τις κλήσεις σε στράτευση, ώστε να αποφεύγονται τιμωρίες και διώξεις για στρατολογικά παραπτώματα που γίνονται από άγνοια.

 • Αυτόματη εγγραφή του νεογέννητου παιδιού στα Δημοτολόγια και καταχώρισή του στην οικογενειακή μερίδα. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του τόπου γέννησης του παιδιού, να γίνεται ενδεικτική εγγραφή στα Δημοτολόγια του τόπου γέννησης μέχρι την τελική τακτοποίηση.

 • Αυτόματη δήλωση της βάπτισης με αποστολή της από την εκκλησία στο Δημοτολόγιο, όπως και αυτόματη δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο.

 • Να υπάρχουν κινητές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και προγεννητικού ελέγχου που θα ενημερώνουν τα Κέντρα Υποστήριξης Πολιτών ή τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια με στόχο την αστικοδημοτική τακτοποίηση.

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

 • Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 • Ο.Τ.Α με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ( Δημοτολόγια , Μητρώα αρρένων και Ληξιαρχεία)

 • Εισαγγελικές- Δικαστικές Αρχές

 • Δικηγορικοί Σύλλογοι

 • Νοσοκομεία (Γυναικολογικές – μαιευτικές κλινικές)

 • Κοινωνικές και άλλες συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες

 • Γραφεία πληροφόρησης Πολιτών

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Ρομ

 • Τοπικοί Σύλλογοι Τσιγγάνων

 • Εκκλησία

 • Κέντρα Πληροφόρησης και Σύνδεσμοι

 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

 

FACEBOOK FEED


Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

GALLERY