Η Δική μας Πρόταση


Στη HEROMACT πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων είναι ΜΟΝΟ Πολιτικό ζήτημα που απαιτεί τεκμηριωμένες προτάσεις Πολιτικής.

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά που είναι το «πεδίο» δραστηριοποίησης της HEROMACT, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο διατύπωσης απλών «καταγγελιών», πολλές φορές ακόμη και από Θεσμικούς Φορείς που έχουν την ευθύνη διαμόρφωσης των αναγκαίων λύσεων του προβλήματος.

Στη HEROMACT πιστεύουμε ότι αυτή η «τακτική» όχι μόνο δεν προσφέρει τίποτε στην ουσία του ζητήματος, αλλά αντίθετα, ως «στείρα καταγγελία», οδηγεί σε περαιτέρω ένταση, επιδείνωση και τελικά, διαιώνιση των προβλημάτων.

Επίσης, θεωρούμε ότι η «εκ του ασφαλούς» και «ανέξοδη» κριτική που περιορίζεται σε απλές «διαπιστώσεις» για το «πόσο κακή» είναι η κατάσταση σε κάποιο ζήτημα και δεν συνοδεύεται από Πρόταση για τη λύση του προβλήματος, αποτελεί χείριστη μορφή Λαϊκισμού και Δημαγωγίας.

Για τα προβλήματα των Ελλήνων Τσιγγάνων έχουν χυθεί πολλοί τόνοι μελάνης και έχουν σπαταληθεί πολύ μεγάλα ποσά Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών πόρων, αλλά η κατάσταση των Ελλήνων Ρομά συνεχώς επιδεινώνεται.

Στη «HEROMACT» πιστεύουμε απολύτως ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός αντιμετωπίζεται μόνο μέσω της «Ολιστικής Προσέγγισης» του προβλήματος και όχι με πρόχειρες και αποσπασματικές παρεμβάσεις που απλά «διασφαλίζουν» τη διαιώνιση του προβλήματος.

Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη χώρα στην οποία ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά αναλύθηκε πολύ συστηματικά και με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των απαραίτητων «πλευρών» σε αυτή τη διαδικασία ανάλυσης.

Για περίπου μία επταετία (1996 – 2002) υπήρξε άριστη συνεργασία του απαραίτητου «τριμερούς» στην ανάλυση του προβλήματος, δηλαδή της Ελληνικής Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ίδιων των Ρομά, κάτι που δεν συνέβη ποτέ άλλοτε, ούτε πριν αλλά ούτε και μετά.

Η συνεργασία αυτή «οδήγησε» στη διαμόρφωση συγκεκριμένης – τεκμηριωμένης Πολιτικής Πρότασης, η οποία αποτελείται από 4 επί μέρους «τεύχη», καθένα από τα οποία εστιάζει σε έναν από τους «Τομείς» του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά (Οικιστικό, Εκπαίδευση, Απασχόληση και «Αστικοδημοτικά»), παρόλο ότι είναι πλύ γνωστό ότι οι «Τομείς» του προβλήματος είναι 5, συμπεριλαμβανομένου εκτός των παραπάνω 4 και τον Τομέα «Υγεία – Περίθαλψη».

Η απουσία πρότασης για τον Τομέα «Υγεία – Περίθαλψη», οφείλεται στην κατάδειξη της ορθότητας της «ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ», αφού το περιεχόμενό της αποδείχθηκε ΚΑΙ σε «συνθήκες εργαστηρίου».

Συγκεκριμένα, ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας των 5 (1 ανά «Θεματική») επιτροπών, διαπιστώθηκε ότι εάν για κάθε αποκλεισμένη ομάδα, επιτευχθούν:

α) Η τακτοποίηση των εγγραφών και απόκτηση πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων,
β) Η εξασφάλιση κατοικίας που παρέχει τα ελάχιστα standards διαβίωσης,
γ) Η Ένταξη και «Σταθεροποίηση» μικρών και μεγάλων στην Εκπαίδευση,
και
δ) Η Ένταξη και Σταθεροποίησή τους στη νόμιμη Εργασία,

Τότε, σαν «μαγική εικόνα», τα προβλήματα στον Τομέα «Υγεία» λύνονται χωρίς καμία απολύτως ενέργεια, επειδή οι λύσεις των προβλημάτων στη Στέγαση, στην Εκπαίδευση, στην Απασχόληση και στα Αστικοδημοτικά, εξαλείφουν τις αιτίες που δημιουργούν προβλήματα στον τομέα «Υγεία – Περίθαλψη».Για τη HEROMACT, η Ολιστική Προσέγγιση του ζητήματος είναι θεμελιώδης παράγοντας και «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ» για πραγματική διευθέτηση του προβλήματος.

Η «Ολιστική Προσέγγιση» αποτέλεσε αντικείμενο εμβάθυνσης και ανάλυσης στην Ελλάδα και είναι η «Βάση», πάνω στην οποία στηρίχθηκε η σύνταξη τεκμηριωμένων
προτάσεων Πολιτικής, οι οποίες αν και φαίνονται «χωριστές», αποτελούν τα τμήματα μίας, ενιαίας και αδιαχώριστης Ολοκληρωμένης Πολιτικής Πρότασης που
πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα και ταυτόχρονα σε όλους τους επί μέρους τομείς που την απαρτίζουν.

Κάθε άλλη άποψη ότι: «Μπορεί να επιτευχθεί Ένταξη και εκτός «Ολιστικής Προσέγγισης», είναι σίγουρα εσφαλμένη, όταν δεν εκφράζεται συνειδητά από όσους
εξυπηρετούνται με τη διατήρηση του αποκλεισμού των Ρομά.

Η παραπάνω άποψη δεν ανήκει αποκλειστικά στη «HEROMACT», οπότε δεν αποτελεί ούτε «αφορισμό», ούτε «έπαρση αυθεντίας» ως κατόχου της «απόλυτης γνώσης»
και «αλήθειας» εκ μέρους μας.

Η άποψη αυτή αποτελεί Κοινό Συμπέρασμα όλων όσων συμμετείχαν στη διαδικασία διαμόρφωσης αυτής της ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης. (Συμμετείχαν πάνω
από 500 άνθρωποι σε μια διαδικασία που διήρκεσε πάνω από 6 χρόνια και στην οποία εκπροσωπήθηκαν 127 ελληνικοί και διεθνείς Θεσμικοί, Ερευνητικοί και
Συνδικαλιστικοί φορείς, Πανεπιστήμια και Οργανώσεις).

Όλα σχεδόν τα μέλη της HEROMACT συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία διαμόρφωσης αυτής της Ολοκληρωμένης Πρότασης, οπότε θεωρούμε ως ελάχιστη υποχρέωσή
μας να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας αυτές τις Προτάσεις Πολιτικής, οι οποίες θεωρούμε ότι αποτελούν έναν πολύ καλό «οδηγό» και «βοηθό» οποιουδήποτε
φορέα σχεδιάζει οποιουδήποτε τύπου παρέμβαση ή δράση που αφορά στη βελτίωση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ελλήνων Τσιγγάνων.

Οι προτάσεις αυτές διαμορφώθηκαν υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Δικτύου ROM και υποβλήθηκαν στην Πολιτεία την Άνοιξη του 2001. Το Δίκτυο ROM ως
η ενιαία έκφραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήταν ο βασικός πρωταγωνιστής στο ζήτημα των Ελλήνων Ρομά και πάρα πολλά από όσα θεωρούνται σήμερα δεδομένα,
οφείλονται αποκλειστικά στις πρωτοβουλίες και στη Δράση του Δικτύου ROM.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις ήταν ο «κορμός» για να διαμορφωθεί το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων», (ΟΠΔ)
το οποίο είναι η μέχρι τώρα σημαντικότερη προσπάθεια του ελληνικού Κράτους για διευθέτηση των προβλημάτων των Ελλήνων Ρομά.

Είναι βέβαιο, ότι τόσο το «ΟΠΔ» όσο και οι «Προτάσεις Πολιτικής» που ακολουθούν, σήμερα πλέον χρειάζονται «επικαιροποίηση» και επιδέχονται πολλές και
σημαντικές βελτιώσεις και αλλαγές του περιεχομένου τους.

Ακόμη πιο βέβαιο όμως είναι, ότι μέχρι και σήμερα, αποτελούν τις μοναδικές Προτάσεις που «προσφέρουν» Προοπτική Οριστικής Λύσης στο πρόβλημα.

 

 

FACEBOOK FEED


Πάρα πολύ χρήσιμο, και κυρίως, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση!!! ...

Do you want to learn more about human rights in global education? Apply now to our e-learning courses! 📚 ✏️ Free of charge, these courses are designed for educators from both formal and non-formal systems, policymakers and media professionals. More info here: www.nscentre.org

View on Facebook

ΓΥΦΤΟΙ ... ΜΑΪΜΟΥ, Μέρος ΙΙ

ΤΕΛΙΚΑ... ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!!!

Θυμάστε την ανάρτηση για τους "Imitation - Fake" Γύφτους;
Είχαμε δίκιο και τώρα σιγά - σιγά, ο ΑΣΕΠ μέσω της αποδοχής της διαδικασίας σύστασης επιτροπής που αποφαίνεται για την αυθεντικότητα της "Γυφτιάς" κάποιων, κατάφερε να αποκαταστήσει τις αδικίες που είχαν γίνει, ακυρώνοντας τις προσλήψεις των "Ψεύτικων" και κυρώνοντας την πρόσληψη στα διευρυμένα Κέντρα κοινότητας, μόνο αυθεντικών - "Original" Τσιγγάνων.
Τελικά, ήταν πολύ περισσότεροι απότι αρχικά νομίζαμε οι Δημοτικοί "Άρχοντες" που θεώρησαν ότι θα μπορούσαν να "βολέψουν" τον εκλεκτό/ή τους, έστω κι αν τον βάφτιζαν Γύφτο...

Δυστυχώς όμως, τα σχέδια τους χάλασαν...
Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που παρά το ότι έχουν υποβληθεί οι καταγγελίες, έχει εκδοθεί απόφαση του ΑΣΕΠ για σύγκληση της επιτροπής αλλά έχει εκδοθεί και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκείνοι συνεχίζουν να .... σφυρίζουν αδιάφορα, όπως λέμε ... "Κάτι τρέχει στα Γύφτικα"...

Κρίμα... Λυπάμαι τους ανθρώπους που και τη δουλειά που νόμισαν ότι "έπιασαν" θα χάσουν, και τα όποια χρήματα έχουν εισπράξει θα τα αποδώσουν έντοκα, και θα διωχθούν για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών, αλλά κυρίως, σκεφτείτε το μέγεθος του διασυρμού στην κάθε τοπική κοινωνία, όταν μαθευτεί ότι ηπρόσληψή τους δεν ακυρώθηκε επειδή προσκόμισαν πλαστό πτυχίο επιστήμονα, αλλά διώχθηκαν από το Δημόσιο, επειδή .... παρίσταναν τους Γύφτους!!!!

Αν όμως κάποιος θέλει να περιγράψει επακριβώς την κατάσταση, μπορεί να αναφέρει ότι:
"Τελικά στις θέσεις των διευρυμένων κέντρων κοινότητας θα προσληφθούν μόνο Τσιγγάνοι, αφού αποκαλύφθηκε και αποκαταστάθηκε η Γυφτιά που επιχειρήθηκε"...

Εύχομαι να μη χρειαστεί, αλλά αν.... θα επανέλθουμε !!!
...

View on Facebook

GALLERY