Εκπαίδευση


ΑΝΑΔΡΟΜΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στόχος που έθεσε και το Πλαίσιο Πολιτικής, το οποίο εξαγγέλθηκε το 1996, είναι η μαζική προσέλευση, καθώς και η συστηματική και επιτυχής φοίτηση των Ελλήνων Τσιγγάνων τουλάχιστον στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η εμπειρία της τετραετίας, πέρασε, έκανε σαφή την ανάγκη αφενός για επικαιροποίηση των σχετικών μέτρων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που θέτουν οι σημερινές συνθήκες, και αφετέρου για διασφάλιση των παραγόντων εκείνων που θα κάνουν τις πράξεις να αποδώσουν το νόημά τους.

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Προκειμένου να γίνει κατανοητό το πρόβλημα της εκπαίδευσης των Ελλήνων Τσιγγάνων Ελληνικής καταγωγής, αναφέρονται παρακάτω στοιχεία από την «Πανελλαδική Απογραφική Μελέτη Διερεύνησης Κοινωνικών – Οικιστικών συνθηκών και αναγκών των Ελλήνων Τσιγγάνων Πολιτών» η οποία πραγματοποιήθηκε από το Δίκτυο RΟΜ. Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση απεικονίζουν και τεκμηριώνουν την πραγματικότητα για την σχέση των Τσιγγάνων με το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα στοιχεία της έρευνας αυτής, επιβεβαιώνουν αυτό που ήταν γνωστό και από άλλες έρευνες : τον επισφαλή χαρακτήρα της σχέσης των Τσιγγάνων με το εκπαιδευτικό σύστημα.

Μεγάλα ποσοστά των ερωτώμενων είτε δεν έχουν καθόλου φοιτήσει στο σχολείο, είτε φοίτησαν και διέκοψαν ,οι περισσότεροι μάλιστα προτού καν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Ωστόσο, η μη φοίτηση και η διαρροή συνιστούν ένα μόνο κομμάτι της εικόνας της εκπαιδευτικής κατάστασης των Τσιγγάνων.

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις ανθρώπων που δεν φοίτησαν ποτέ ή που διέκοψαν το σχολείο, η σχολική φοίτηση των Τσιγγάνων είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι: η μετακίνηση λόγω δουλειάς, τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία ωθούν τους ανθρώπους σε αναζήτηση εργασίας ήδη από την εφηβική ή και παιδική ηλικία, η απόσταση από το σχολείο οι κακές συνθήκες διαβίωσης και η έλλειψη κάποιας μόνιμης στέγης κ.α. Οι παράγοντες αυτοί αποκλείουν την εκπαίδευση από τον ορίζοντα πολλών Τσιγγάνων ή οδηγούν σε σχολική διαρροή. Φαίνεται ακόμα ότι οι αντικειμενικές συνθήκες εκείνες που παρεμπόδισαν την σχολική φοίτηση των ερωτώμενων εξακολουθούν να ισχύουν και να επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών τους.

Ανάμεσα στους παράγοντες που επικαλούνται οι ερωτώμενοι , προκειμένου να εξηγήσουν ιδιαίτερα τη μη φοίτηση, αλλά και τη σχολική διαρροή, πολύ σημαντική θέση έχει αυτός της μετακίνησης λόγω δουλειάς (εμφανίζεται σε ποσοστό 28,5% και 11,8 % αντιστοίχως, όσον αφορά τους γονείς και σε ποσοστό 25,2% και 10,4%αντιστοίχως, όσον αφορά τα παιδιά). Αντίθετα , οι γονείς εκείνοι που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο δεν αναφέρονται στη μετακίνηση ως πηγή προβλημάτων για τη φοίτηση των παιδιών τους. Γίνεται , λοιπόν, φανερό ότι η μονιμότητα της εγκατάστασης συμβάλει στη αύξηση της σχολικής φοίτησης, αν και δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα αν δεν γίνει αρχικά τυπολόγηση των μετακινήσεων και συσχετισμός τους με την επαγγελματική και οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας.

Το επισφαλές της σχέσης των Τσιγγάνων με το σχολείο, όπως είναι αναμενόμενο , μεταγράφεται και στο ιδεολογικό επίπεδο. Έτσι , αρκετοί από τους ερωτώμενους ερμηνεύουν τη μη φοίτηση ή τη διακοπή της σχολικής φοίτησης ως αποτέλεσμα επιλογής. Είναι σημαντικό, ωστόσο να τονίσουμε ότι από κανένα στοιχείο της έρευνας δεν προκύπτει ότι οι Τσιγγάνοι δεν φοιτούν στο σχολείο ή το εγκαταλείπουν προκειμένου να διαφυλάξουν την « πολιτισμική τους ταυτότητα» ή τον « ιδιαίτερο τρόπο ζωής τους». Αντίθετα , λόγος για τη μη φοίτηση την εγκατάλειψη του σχολείου μπορεί να θεωρηθεί του θεσμού να πείσει τους Τσιγγάνους πως μπορεί να τους παράσχει εχέγγυα για τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους.

Η « δουλειά των Τσιγγάνων» δεν φαίνεται να συνιστά κάποιο έτοιμο, εναλλακτικό προς το σχολείο, σύστημα μαθητείας και κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά φαίνεται να εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και, από τη άλλη πλευρά , επειδή το σχολείο δεν μπορεί να τους παράσχει άμεσα (αφού συχνά άμεσες είναι και οι ανάγκες τους ) κάποιο τέτοιο σχέδιο.

Εκτός όμως από τους εξωτερικούς παράγοντες και οι συνθήκες μέσα στο ίδιο το σχολείο επηρεάζουν επίσης αρνητικά τη σχέση των Τσιγγάνων με αυτό. Τα στοιχεία εκείνα που δείχνουν πως υπάρχουν Τσιγγάνοι που μολονότι έχουν φοιτήσει στο σχολείο παραμένουν λειτουργικά αναλφάβητοι, είναι μια πρώτη ένδειξη ότι οι Τσιγγάνοι ανήκουν στις ομάδες εκείνες που δεν επωφελούνται πλήρως από τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού θεσμού, ακόμα και όταν απευθύνονται σε αυτόν.

Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν διάφορες πλευρές της σχολικής ζωής : τις σχέσεις με τους συμμαθητές (είτε αυτοί είναι Tσιγγάνοι , είτε όχι), τις δυσκολίες με τα μαθήματα και τη γλώσσα, την επανάληψη σχολικών τάξεων κλπ. Μια ιδιαίτερη κατηγορία προβλημάτων αφορά την αδυναμία των γονέων Τσιγγάνων να αντεπεξέλθουν στις άτυπες εκείνες αρμοδιότητες, οι οποίες σήμερα εκχωρούνται από το σχολείο στην οικογένεια, όπως είναι λόγου χάρη, η μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών.

Τα προβλήματα αυτά δεν γίνονται, εντούτοις, πάντα ή άμεσα αντιληπτά , με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται και, στο βαθμό που δεν αντιμετωπίζονται επιτυχώς από τα μέτρα εκείνα, τα οποία αποβλέπουν στη υποστήριξη και ενίσχυση των μαθητών, να οδηγούν τελικά στην μείωση της επίδοσης και στη σχολική διαρροή.

Πιστεύουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν την ανάγκη να ξεφύγει ο προβληματισμός για τη εκπαίδευση των Τσιγγάνων από «παραδοσιακά» ερωτήματα του τύπου: «θέλουν οι Τσιγγάνοι να πάνε στο σχολείο;» ή « είναι το σχολείο συμβατό με την πολιτισμική ταυτότητα των τσιγγάνων;» και να στραφεί στην αναζήτηση και στη διεκδίκηση των μέτρων εκείνων, τα οποία παρεμβαίνοντας εντός και εκτός του σχολείου, θα υποστηρίξουν τη σχολική φοίτηση των Τσιγγάνων, προκειμένου ο εκπαιδευτικός σκοπός να αποδώσει το νόημά του και για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Η επιτυχία αυτών των μέτρων δεν εξαρτάται από την συμβατότητά τους με την « τσιγγάνικη ιδεολογία» (ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει, εάν σημαίνει κάτι), όπως τόσο συχνά δηλώνεται, αλλά από την επάρκεια που θα έχουν να ανατρέψουν εκείνους τους αντικειμενικούς συσχετισμούς, οι οποίοι τελικά- και αναμενόμενα- οδηγούν τους συγκεκριμένους ανθρώπους στην αποξένωση από το σχολείο και πιθανόν στη διαμόρφωση αρνητικών αντιλήψεων για αυτό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ορισμένες γενικές αρχές προβληματισμού, οι οποίες κρίνεται σημαντικό να διέπουν οποιαδήποτε προσέγγιση της εκπαίδευσης των Ελλήνων Τσιγγάνων :

 • Η εκπαιδευτική πολιτική που απευθύνεται στους Έλληνες Τσιγγάνους είναι σημαντικό να διαφοροποιείται ριζικά από προσεγγίσεις που αμφισβητούν το δικαίωμα των Ελλήνων Τσιγγάνων στη μόρφωση ή που νομιμοποιούν πρακτικές εκπαιδευτικού διαχωρισμού των τσιγγανοπαίδων με «επιχειρήματα» του τύπου «οι Τσιγγάνοι έχουν ιδιαίτερο πολιτισμό, νοοτροπία, τρόπο ζωής» « η εκπαίδευση ενέχει τον κίνδυνο αλλοτρίωσής τους » κ.α. Άλλωστε, η επάρκεια και η εγκυρότητα των ορισμών του «τσιγγάνικου πολιτισμού» στις οποίες στηρίζονται τα παραπάνω «επιχειρήματα» κρίνεται ως εξαιρετικά προβληματική. Αντίθετα έμφαση πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματικότητα του σχολείου ως μηχανισμός μάθησης και κοινωνικοποίησης.
 • Οι πολιτικές που αποβλέπουν στη βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων είναι σημαντικό να στέκονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη απέναντι στη χρήση όρων όπως «φυλή», «λαός» και «μειονότητα», προκειμένου να περιγραφεί ο πληθυσμός αναφοράς. Οι δύο πρώτοι όροι ελέγχονται ως επιστημονικά αβάσιμοι, ενώ τρίτος ενέχει συγκεκριμένες νομικές / πολιτικές συνιστώσες, οι οποίες, στην περίπτωση των Ελλήνων Τσιγγάνων, δεν υφίστανται. Άλλωστε η ίδια η Π.Ο.Σ.Ε.Ρ., το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των Ελλήνων Τσιγγάνων έχει εκφράσει την έντονη αντίθεσή της στον ορισμό των Ελλήνων Τσιγγάνων ως μειονότητα.
 • Αναγνωρίζεται ότι το επίπεδο εκπαιδευτικής ένταξης των Τσιγγάνων εξαρτάται απόλυτα από το επίπεδο της ευρύτερης κοινωνικής τους ένταξης (με κρισιμότερους τους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της αστικοδημοτικής κατάστασης και της υγείας), επομένως τα μέτρα για την εκπαίδευση δεν μπορούν να αποδώσουν παρά μόνο σε ένα πλαίσιο ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής. Κρίνεται, ωστόσο, απαραίτητο να μην προβάλλονται τα υπόλοιπα προβλήματα σαν άλλοθι για περιπτώσεις ολιγωρίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών φορέων ή και υποβάθμισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στους Έλληνες Τσιγγάνους. Αλλιώς, διαιωνίζονται ή και διαμορφώνονται πεδία κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία τελικά ακυρώνουν τις επιμέρους προσπάθειες και, επιπλέον, ματαιώνουν τις προσδοκίες των αποδεκτών τους.
 • Είναι σημαντικό η εκπαιδευτική πολιτική για τους Έλληνες Τσιγγάνους, ως πολιτική για την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και ως πολιτική εμπλουτισμού της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ως οργανικό τμήμα της γενικότερης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι όποιες προτάσεις ανάπτυξης δεν πρέπει να αποβλέπουν στη δημιουργία νέων φορέων, αλλά στο συντονισμό, στον ορθολογισμό και στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των υπηρεσιών που ήδη παρέχονται ή πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Έχει φανεί από την εμπειρία μέχρι σήμερα ότι πολλά από τα μέτρα για τους Τσιγγάνους μαθητές έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα αφενός εξαιτίας του «περιθωριακού» ή του «προσθετικού» χαρακτήρα τους, και αφετέρου, εξαιτίας αντιφάσεων ή και αντιστάσεων, οι οποίες συσχετίζονται με την ίδια την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φορείς και τα μέτρα που αποβλέπουν στην ένταξη αυτών των μαθητών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορούν να υποκαθιστούν τους επίσημους θεσμούς ή να συμβάλλουν στη διαμόρφωση κάποιας «εκπαιδευτικής περιφέρειας», όπου θα παραπέμπονται οι συγκεκριμένοι μαθητές. Αντίθετα, η δράση τους αποσκοπεί ακριβώς στην ενεργοποίηση και βελτίωση των υπαρχόντων θεσμών, προς όφελος και των Τσιγγάνων μαθητών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (προϋποθέσεις σχεδιασμού- στρατηγικές)

 • Στόχος της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής παρέμβασης δεν μπορεί παρά να είναι η ένταξη και η επιτυχημένη φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στο δημόσιο και ενιαίο σχολείο. Ο στόχος αυτός είναι απαραίτητο να προσδιορίζει και τα μέσα που επιλέγονται για την επίτευξή του.
 • Η αξιολόγηση των μέτρων που θα δρομολογηθούν πρέπει να έχει ως κριτήριο τα αποτελέσματα που αυτά έχουν για τους αποδέκτες τους. Ως εκ τούτου, θεωρούμε σημαντικό τα προτεινόμενα μέτρα να εξειδικεύουν ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις, τις φάσεις και τους φορείς της εφαρμογής τους, όπως επίσης και να εμπεριέχουν μηχανισμούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και ρύθμισης αυτής της εφαρμογής. Αυτό συνεπάγεται: (α) ταυτόχρονη παρέμβαση σε όλες τις φάσεις εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ελλήνων Τσιγγάνων (β) πρόβλεψη ώστε τα μέτρα να εξελίσσονται σε όλες τους τις φάσεις, και (γ) συντονισμό των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, έτσι ώστε να μην αλληλοαναιρούνται.
 • Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε ο τρόπος χρηματοδότησης των προβλεπομένων μέτρων να διασφαλίζει τη συνεπή, σταθερή και ολοκληρωμένη εξέλιξή τους, δεδομένου ότι η αποσπασματική εφαρμογή της σχετικής πολιτικής μπορεί, για πολλούς λόγους, να είναι περισσότερο επιζήμια ακόμα και από την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής.
 • Θεωρούμε, σημαντικό να επισημάνουμε: (α) ότι οι παρεμβάσεις είναι σκόπιμο να στηρίζονται στα εκπαιδευτικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί και όχι στην, πραγματική ή υποτιθέμενη, ταυτότητα των αποδεκτών των μέτρων, και (β) ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προτείνονται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα σύνδεσης τους με τις επιμέρους συνθήκες, σε συνδυασμό πάντοτε με την υπαγωγή τους σε ένα κεντρικό πλαίσιο σχεδιασμού, συντονισμού και αξιολόγησης.
 • Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία των παρεμβάσεων είναι αυτά να συνοδεύονται από μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων Τσιγγάνων στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι όροι της ζωής τους (συνθήκες στέγασης, ύδρευση κλπ.) προκαλούν εμπόδια για την εκπαιδευτική συνύπαρξη των παιδιών τους με άλλα παιδιά. Είναι επίσης σημαντικό τα στεγαστικά προγράμματα για τους Έλληνες Τσιγγάνους να συνοδεύονται από μέτρα για τη ρύθμιση της φοίτησης των παιδιών σχολικής ηλικίας σε σχολικές μονάδες της περιοχής.
 • Ο ρόλος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος για την επιτυχία οποιασδήποτε παρέμβασης που αφορά στους Έλληνες Τσιγγάνους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο των στόχων της για κοινωνική συνοχή και κοινωνική ανάπτυξη, πρέπει να σχεδιάζει και να υλοποιεί ή και να στηρίζει ανάλογες πολιτικές και μέτρα , αξιοποιώντας επιστήμονες και στελέχη με γνώση πείρα και ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών στα σχολεία που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση Τσιγγάνων, κοινωνικών υπηρεσιών που μπορούν πρώτιστα να οργανώσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως φορείς που γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες.
 • Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη εγγραφή των Ελλήνων Τσιγγάνων στις σχολικές μονάδες είναι η τακτοποίηση της αστικοδημοτικής τους κατάστασης.
 • Είναι σημαντικό, τα προγράμματα προπαρασκευής για το σχολείο που παρέχουν διάφοροι φορείς (σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.α), να μην υποκαθιστούν την εκπαίδευση που αντιστοιχεί στην ηλικία των μαθητών. Το ίδιο ισχύει για τα υποστηρικτικά προς το εκπαιδευτικό σύστημα προγράμματα ( π.χ προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε καταυλισμούς ) τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βάση τις ανάγκες των παιδιών στα οποία απευθύνονται , να έχουν σαφή προσωρινό – συμπληρωματικό χαρακτήρα και να μην υποκαθιστούν τις «κανονικές» εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχουν οι σχολικές μονάδες.
 • Οι δραστηριότητες εμπλουτισμού του αναλυτικού προγράμματος θα πρέπει να συμβάλλουν στην κατάκτηση των γνωστικών κλπ. στόχων που τίθενται από το κεντρικό αναλυτικό πρόγραμμα, και όχι να τους υποκαθιστούν.
 • Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Τσιγγάνους μαθητές είναι η σταθερότητα τους και η διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέπουν εμπλουτισμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες στην σχολική μονάδα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Υπό το πρίσμα του γενικότερου προβληματισμού, που εκτέθηκε παραπάνω, προτείνονται τα εξής:

 

Καταγραφή και συντονισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, προγραμμάτων κλπ. που αφορούν την εκπαίδευση των Ελλήνων Τσιγγάνων.

Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
Σύμφωνα με τον Ν. 2413/96, την αρμοδιότητα αυτή έχει το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης).

 

Επέκταση της προσχολικής αγωγής και ενίσχυση των προσπαθειών για την ένταξη των νηπίων Τσιγγάνων σε αυτήν.

Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στην προσχολική αγωγή, με στόχο την 11χρονη ενιαία, δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
 • Μέχρι την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου, προτείνεται η οργάνωση της προσχολικής αγωγής κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η διεύρυνση των πεδίων κοινωνικής δραστηριότητας των μαθητών και η αποτελεσματική προετοιμασία τους για την σχολική εκπαίδευση.

 

Δράσεις

 

 • Ενεργοποίηση του Ν1566/85, με τη δημιουργία σε πρώτη φάση 50 Κέντρων Παιδιού σε πανελλαδικό επίπεδο, κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου κατοικούν Έλληνες Τσιγγάνοι (εκτιμούμε ωστόσο ότι οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες).Όπου δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, προτείνεται η εφαρμογή του θεσμού των ολοήμερων Νηπιαγωγείων σύμφωνα με τον Ν.2525/98.
 • Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Εσωτερικών
  Κόστος:
  Για κατασκευή και εξοπλισμό ενός Παιδικού Κέντρου 150.000.000δρχ
 • Διαμόρφωση ή επέκταση των ήδη υπαρχόντων Παιδικών Σταθμών ή Νηπιαγωγείων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως Κέντρα Παιδιού.
 • Ενίσχυση των Δήμων όπου κατοικούν Τσιγγάνοι, ώστε να καλύπτουν το κόστος των τροφείων όσων αδυνατούν να το καταβάλουν.

 

Επιμέρους μέτρο:

 

 • Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών προς και από τα σχολεία τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο με τις εξής δράσεις:

 

Δράσεις

 

 • Αξιοποίηση οχημάτων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και οχημάτων της Ε.Θ.Ε.Λ. και Ο.Δ..Δ.Υ καθώς και επέκταση του προγράμματος χορήγησης mini bus μέσω του «Ιωάννης Καποδίστριας».
 • Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο Εσωτερικών, ΟΔΔΥ, Στρατός, Αεροπορία, Ναυτικό, καθώς και όλες οι κρατικές υπηρεσίες μέσω των οποίων μπορούν να διατεθούν οχήματα.
 • Αξιοποίηση και επέκταση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου ή και πρόσληψη συνοδών αξιοποιώντας. για το σκοπό αυτό τους Τσιγγάνους Συνδέσμους ( mediators)

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων Τσιγγάνων για τη σημασία της προσχολικής αγωγής και την ωφέλεια που προκύπτει από αυτήν.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τη μεσοπρόθεσμη ωφέλεια από τη συμμετοχή των Τσιγγανοπαίδων στην προσχολική αγωγή.

 

Εκστρατεία προσέλκυσης των Ελλήνων Τσιγγάνων στο σχολείο, διασφάλιση της εγγραφή τους και απρόσκοπτης φοίτησή σε αυτός, περιορισμός της σχολικής διαρροής.

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Διοικητικός έλεγχος με ειδική μέριμνα για την αποφυγή της άρνησης εγγραφής στις σχολικές μονάδες Τσιγγανοπαίδων και της παραπομπής σε άλλα σχολεία, μακριά από την κατοικία τους, της μη διάθεσης χώρων για τη λειτουργία προπαρασκευαστικών τμημάτων, κλπ.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ., Συνήγορος του Πολίτη, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Αξιοποίηση των μητρώων των Δήμων για τον έλεγχο της εγγραφής όσων παιδιών βρίσκονται σε σχολική ηλικία.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.
 • Συνεργασία των Ο.Τ.Α., των Διευθύνσεων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Συλλόγων Τσιγγάνων για την καταγραφή των μη εγγεγραμμένων στα δημοτολόγια και τη διασφάλιση της εγγραφής τους στα σχολεία της περιοχής όπου διαβιούν, παράλληλα με την εκκίνηση της διαδικασίας αστικοδημοτικής τακτοποίησης
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Διευθύνσεις Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογοι Τσιγγάνων
 • Συνεργασία και συντονισμός των παραπάνω υπηρεσιών / φορέων για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούν την εγγραφή στα σχολεία (Βιβλιάριο Υγείας κλπ.).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Διευθύνσεις Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογοι Τσιγγάνων.
 • Εξασφάλιση της υλικοτεχνικής υποδομής που απαιτείται κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου κατοικούν Τσιγγάνοι ώστε οι ελλείψεις να μη γίνεται λόγος μη αποδοχής από τις σχολικές μονάδες.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ , Ο.Σ.Κ
 • Εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών προς και από τα σχολεία τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων Τσιγγάνων για τη σημασία της εκπαίδευσης. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ( όπως και για την προσχολική αγωγή).

Δράσεις:

 

 • Ενεργοποίηση των Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών, Εκπαιδευτικών.
 • Αξιοποίηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων.
 • Αξιοποίηση των Κέντρων Υποστήριξης Πολιτών (πρώην ΚΕ.Π.Υ.Τ.).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Δίκτυο ROM, ΔΗΠΕΘΕ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Δ.Ο.Ε., ΥΠ.ΠΟ., Υπουργείο Εσωτερικών, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία με τους Τσιγγάνους Συνδέσμους. Το συντονισμό των επιμέρους φορέων και δράσεων μπορεί να αναλάβει η Διυπουργική Επιτροπή.

 • Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων και διάδοση αυτών μέσα από : την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τους κεντρικούς και δημοτικούς κινηματογράφους, τα γήπεδα
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Δίκτυο ROM, ΔΗΠΕΘΕ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Δ.Ο.Ε., ΥΠ.ΠΟ., Υπουργείο Εσωτερικών, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
  Κόστος: 200.000.000 δρχ
 • Ανοιχτές εκδηλώσεις και δρώμενα με θέμα το σχολείο στις περιοχές όπου κατοικούν Τσιγγάνοι, θεατρικά , παντομίμα , παραμύθια, φωτογραφικές εκθέσεις, Καραγκιόζης Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Δίκτυο ROM, ΔΗΠΕΘΕ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Δ.Ο.Ε., ΥΠ.ΠΟ., Υπουργείο Εσωτερικών, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
  Κόστος:100.000.000 δρχ
 • Εντατική προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών από εκπροσώπους της ΤΑ, με σκοπό να γίνει γνωστή η θέση της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά το σεβασμό του εκπαιδευτικού δικαιώματος για όλους τους πολίτες. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να γίνει μέσα από: ημερίδες συζητήσεις , δημοσιεύσεις, εκθέσεις
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Δίκτυο ROM, ΔΗΠΕΘΕ, ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Δ.Ο.Ε., ΥΠ.ΠΟ., Υπουργείο Εσωτερικών, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
  Κόστος: 100.000.000 δρχ

Περιορισμός των διαρροών των μαθητών τσιγγάνικης καταγωγής.

Επιμέρους μέτρο:

 

 • Ενταγμένοι στη σχολική μονάδα μηχανισμοί έγκαιρης παρέμβασης, όταν παρουσιάζονται προβλήματα στη φοίτηση των μαθητών.

Δράσεις:

 

 • Σύσταση σε πρώτη φάση 50 Γραφείων, στελεχωμένων με κοινωνικούς επιστήμονες, μέσα στις σχολικές μονάδες, για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του σχολείου. Τα γραφεία αυτά, τα οποία θα υπάγονται στο ΚΔΑΥ και θα εποπτεύονται από αυτό, προτείνεται να συσταθούν κατά προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες όπου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη διαρροή μαθητών, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ Προγράμματος Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων. Είναι σημαντικό το κάθε Γραφείο να μην είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση περισσοτέρων από 200 μαθητές.
 • Όσον αφορά τα σχολεία όπου φοιτά περιορισμένος αριθμός μαθητών, προτείνεται η αξιοποίηση του ήδη ισχύοντος θεσμού των ΚΔΑΥ, τα οποία θα συνδέονται αμεσότερα με τα επιμέρους σχολεία μέσω ειδικά επιφορτισμένων Σχολικών Συμβούλων.
  Σημαντική για τις παραπάνω δράσεις είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας (α) των Τσιγγάνων Συνδέσμων και (β) των συνεργατών του Προγράμματος Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  Κόστος:σύστασης και λειτουργίας των Γραφείων:
  250.000.000 δρχ. + 50.000.000 δρχ. για την πληρωμή του προσωπικού ανά έτος.

Επιμέρους μέτρο:

 

 • Μηχανισμοί ρύθμισης και παρακολούθησης της μεταγραφής των μαθητών, εφόσον αυτοί μετακινούνται σε άλλες περιοχές.

Δράσεις:

 

 • Διαδημοτική συνεργασία για την καταγραφή και τη διασφάλιση της σχολικής φοίτησης των Ελλήνων Τσιγγάνων που διαμένουν σε περισσότερους από έναν Δήμους. Σύνδεση των σχολείων εκείνων όπου έχει διαπιστωθεί ότι μαθητές Τσιγγάνοι «μοιράζονται» τον σχολικό τους χρόνο.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.
 • Ένταξη αυτών των σχολείων κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Βελτίωση της κάρτας μετακινούμενου μαθητή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητά της. Ειδικότερα, προτείνονται: (α) αλλαγές στο περιεχόμενο της κάρτας, έτσι ώστε αυτή να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για το μαθησιακό επίπεδο του μαθητή, και (β) σύσταση μηχανισμού παρακολούθησης των μετακινήσεων και των μετεγγραφών των μαθητών, με τη συνεργασία των Ο.Τ.Α., του ΥΠ.Ε.Π.Θ., της σχολικής μονάδας και των Συλλόγων των Τσιγγάνων.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Τ.Α., Σύλλογοι Τσιγγάνων.
  Κόστος:10.000.000 δρχ

Επιμέρους μέτρο:

 

 • Ενίσχυση των μαθητών στις σχολικές διακοπές.Ενίσχυση των μαθητών κατά τη μετάβασή τους από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα σε άλλη.Παρέμβαση σε παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο, προκειμένου να επιστρέψουν σε αυτό.

Δράσεις:

 

 • Αξιοποίηση των κατασκηνώσεων που υπάρχουν για την εφαρμογή εμπλουτισμένων παιδαγωγικών/ψυχαγωγικών προγραμμάτων, με συντονισμό από το ΥΠ.Ε.Π.Θ..
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ., Γ.Γ.Α., Ο.Τ.Α.
 • Σύσταση και πειραματική λειτουργία 50 καλοκαιρινών τμημάτων, διάρκειας 45 ημερών, όπου οι συμμετέχοντες θα καλύπτουν τμήματα του αναλυτικού προγράμματος μέσα από προγράμματα που θα συνδυάζουν τη διδασκαλία με ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα τμήματα θα απευθύνονται σε μαθητές της Ε΄ και Στ’ Δημοτικού, καθώς και του Γυμνασίου, ενώ η συμμετοχή σε αυτά θα είναι προαιρετική. Στο πρόγραμμα αυτών των τμημάτων θα είναι ενταγμένες δραστηριότητες όπως η εισαγωγή σε ξένες γλώσσες (κυρίως αγγλικά), το θέατρο, το κολύμπι ,ενώ θα γίνεται μία εκδρομή κάθε εβδομάδα (όχι Σαββατοκύριακο). Στα τμήματα θα διδάσκουν εναλλασσόμενοι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ., Γ.Γ.Α., Ο.Τ.Α..
  Κόστος:Υπολογίζεται σε 100.000.000 δρχ. (50 Χ 1 εκπαιδευτικός Χ 5 εκδρομές Χ 35 εργάσιμες ημέρες).

Επιμέρους μέτρο:

 

 • Σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική αποκατάσταση.

Δράσεις:

 

 • Εμπλουτισμός του προγράμματος του Γυμνασίου με μαθήματα επαγγελματικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ. και τα Τ.Ε.Ε., και με την προοπτική της συνέχισης της φοίτησης των μαθητών στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στα Τ.Ε.Ε..
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ο.Α.Ε.Δ..

Ένταξη στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα δομών υποστήριξης των Τσιγγάνων μαθητών

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Τμήματα ταχύρυθμης κάλυψης μαθησιακών κενών.
 • Στήριξη της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Η ενισχυτική διδασκαλία είναι σημαντικό να αποβλέπει και στην αναδρομική κάλυψη μαθησιακών κενών, τα οποία πιθανόν έχουν προκύψει σε προηγούμενες τάξεις. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι Τσιγγάνοι μαθητές δεν θα τοποθετούνται σε Ειδικές Τάξεις αν δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Ειδικής Αγωγής.

Δράσεις:

 

 • Θεσμικές ρυθμίσεις, με σκοπό: (α) την αναβάθμιση της λειτουργίας των προπαρασκευαστικών τμημάτων, (β) τη σαφή διάκριση των προπαρασκευαστικών τμημάτων από τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, (γ) την αναβάθμιση της λειτουργίας των τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας που απευθύνονται στους Τσιγγάνους μαθητές. Ειδικότερα, θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν τα εξής μέτρα:
 • καθορισμένος αριθμός μαθητών,
 • έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών,
 • πρόσληψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών, ώστε να καλύπτονται επιμέρους ανάγκες των μαθητών (π.χ. ανάγκη για εξατομικευμένη διδασκαλία),
 • διασφάλιση των χώρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των τμημάτων,
 • αξιοποίηση των ερευνών που έχουν γίνει για τη διάγνωση των κατά περίπτωση εκπαιδευτικών αναγκών των Τσιγγάνων μαθητών καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων διδασκαλίας,
 • συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα προπαρασκευαστικά τμήματα με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων όπου πρόκειται να ενταχθούν οι μαθητές.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.
 • Συνεργατική διδασκαλία, με την αξιοποίηση Τσιγγάνων, οι οποίοι πληρούν ορισμένα κριτήρια (λ.χ. ως προς το επίπεδο γραμματικών γνώσεων) και έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί. Προτείνεται κοινή εισαγωγική επιμόρφωση των «συνεργατών εκπαιδευτικών» με τους εκπαιδευτικούς, με τους οποίους πρόκειται να συνεργαστούν και μηνιαίες συναντήσεις, στις οποίες θα γίνεται αξιολόγηση και σχεδιασμός, ενώ ταυτόχρονα οι συναντήσεις θα έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων ΓΓ.Ε.Ε

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Ενεργοποίηση του μέτρου που προτείνει η εγκύκλιος της 14/3/96 για περιορισμένο αριθμό των μαθητών στις τάξεις όπου φοιτούν μαθητές Τσιγγάνοι.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Εφαρμογή του θεσμού των ολοήμερων σχολείων (όχι των σχολείων διευρυμένου ωραρίου) κατά προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν Τσιγγάνοι μαθητές . Ένταξη των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, μαθημάτων ξένων γλωσσών κλπ. στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου. Το απογευματινό πρόγραμμα είναι σημαντικό να συνδέεται λειτουργικά με το πρωινό πρόγραμμα.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Ατομική υποστήριξη και συμβουλευτική και των μαθητών.

Δράσεις:

 

 • Εφαρμογή του θεσμού των ΚΕ.ΣΥ.Π και ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. (Κέντρα και Γραφεία Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου ζουν Τσιγγάνοι.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ.Εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος προς όφελος των μαθητών τσιγγάνικης καταγωγής

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων και εφαρμογή συμπληρωματικών υλικών. Ένταξη όσων προγραμμάτων και υλικών αξιολογούνται ως επιτυχή στο κεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Δράσεις:

 

 • Αξιοποίηση των μελετών και των υλικών που έχουν παραχθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων :
 • για τα χαρακτηριστικά και τις εκπαιδευτικές συνέπειες της διγλωσσίας των Τσιγγάνων μαθητών
 • για την αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών,
 • για την αγωγή υγείας,
 • για τη διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων
 • Επέκταση των Μουσικών και των Θεατρικών Εργαστηρίων που ήδη λειτουργούν στα πλαίσια του Προγράμματος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων».
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πρόγραμμα Τσιγγανοπαίδων

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Καταγραφή και αξιοποίηση των υπαρχόντων προγραμμάτων και υλικών που έχουν παραχθεί από επιμέρους φορείς και προγράμματα. Η χρήση τους είναι σημαντικό να είναι συντονισμένη και να «υπακούει» στη γενικότερη φιλοσοφία του πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτικής.

 

Δράσεις:

 

 • Μουσικές βιβλιοθήκες . Όσον αφορά τις Μουσικές βιβλιοθήκες, εμπλέκονται και το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου – Οργανισμός Παιδικών Βιβλιοθηκών.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Πανεπιστήμια, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ..
  Όσον αφορά τις Μουσικές βιβλιοθήκες, εμπλέκονται και το Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου – Οργανισμός Παιδικών Βιβλιοθηκών.
  Κόστος:
  50.000.000 Χ 30 = 1.500.000.000 (μετά την ίδρυση, 300.000.000 ανά έτος).
 • Ένταξη των σχολείων όπου φοιτούν Τσιγγάνοι μαθητές στο Πρόγραμμα Μελίνα
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Πανεπιστήμια, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ..
 • Ένταξη στο σχολικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων προσανατολισμένων στην αντιρατσιστική αγωγή (πχ. θεατρικό παιχνίδι).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Πανεπιστήμια, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ..
 • Ίδρυση σχολικών μουσικών σχημάτων.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Πανεπιστήμια, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., Γ.Γ.Ν.Γ..
 • Συγκρότηση επιτροπής σε επίπεδο σχολικής μονάδας, προκειμένου να μεθοδευτεί ο κατά περίπτωση εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και οι τοπικοί συνεργάτες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Προγράμματος Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων.
 • Αξιοποίηση του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» για τη διαμόρφωση βάσης δεδομένων και τη διάδοση καινοτόμων υλικών και μεθόδων στις σχολικές μονάδες.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • Χρηματοδότηση Πνευματικών, Πολιτιστικών και Αθλητικών Κέντρων των Δήμων, Ωδείων, Μουσείων κλπ. προκειμένου, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές Τσιγγάνοι, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δραστηριότητες που θα εμπλουτίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα, διευκολύνοντας τη σχολική επιτυχία των συμμετεχόντων μαθητών.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., ΟΤΑ.
 • Σύσταση επιτροπής για την ανάγνωση και τροποποίηση των σχολικών εγχειριδίων, με στόχο τον αντιρατσιστικό προσανατολισμό τους.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε συνεργασία με έμπειρους φορείς.

 

Διεύρυνση, εμπλουτισμός και αξιοποίηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς.

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Συντονισμός των επιμορφωτικών φορέων, όσον αφορά ζητήματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, την εκπαίδευση μαθητών Τσιγγάνων.

 

Δράσεις:

 

 • Διαμόρφωση βάσης δεδομένων με σχετικές πληροφορίες.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΙΠΟΔΕ.
  Κόστος: 10.000.000 δρχ + τα ετήσια λειτουργικά έξοδα.
 • Δελτίο Διαπολιτισμικής Αγωγής, όπως προβλέπεται από την εγκύκλιοΦ25/237/Γ1/299/1.3.1996.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, ΙΠΟΔΕ.

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Διεύρυνση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, άλλοι επιμορφωτικοί φορείς, Πανεπιστήμια
 • Προσανατολισμός των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

 

Δράσεις:

 

 • Σύνδεση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επεξεργασία και την εφαρμογή μεθόδων, υλικών κλπ.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, άλλοι επιμορφωτικοί φορείς, Πανεπιστήμια
 • Διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών μέσα στην σχολική μονάδα (λ.χ. Η/Υ, βιβλιοθήκες, χώροι εργασίας).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:ΥΠ.Ε.Π.Θ
 • Διαμόρφωση υποδομών (λ.χ. Η/Υ) για τη διάδοση των υλικών και των μεθόδων που θα προκύψουν από την επιμόρφωση στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:ΥΠ.Ε.Π.Θ
 • Σύνδεση της επιμόρφωσης με την παροχή τυπικών προσόντων στους εκπαιδευτικούς (λ.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι εξειδίκευσης).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:ΥΠ.Ε.Π.Θ
 • Αξιοποίηση των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν Τσιγγάνοι.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:ΥΠ.Ε.Π.Θ

Επιμόρφωση ενηλίκων και υποστήριξη των οικογενειών των Τσιγγάνων μαθητών , προκειμένου αυτές, με τη σειρά τους, να υποστηρίξουν τη φοίτηση των παιδιών τους.

Επιμέρους μέτρα:

 • Ταχύρυθμα προγράμματα για την απόκτηση μορφωτικών προσόντων από τους ενήλικες.

 

Δράσεις:

 

 • Επέκταση του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ούτως ώστε αυτά να οδηγούν και στην απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού σχολείου. Χρηματοδότηση των αρμοδίων φορέων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή απογευματινών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε περιοχές όπου κατοικούν Τσιγγάνοι, με στόχο την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε
 • Συντονισμός των δραστηριοτήτων προκατάρτισης που γίνονται από επιμέρους φορείς και στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Ε.Ε, Υπουργείο Εργασίας, Περιφέρειες
 • Εκπόνηση και διάδοση πακέτου για τον αλφαβητισμό των ενηλίκων.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Γ.Γ.Ε.Ε

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Ενεργοποίηση και υποστήριξη των Τσιγγάνων γονέων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Δράσεις:

 

 • Συνεργασία των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας (Δ.Ε.Π.) με τους τοπικούς Συλλόγους Τσιγγάνων για την στήριξη δράσεων, οι οποίες θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των Τσιγγάνων γονέων στις διαδικασίες της σχολικής ζωής.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε. / Ν.Ε.Λ.Ε., Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ
 • Αξιοποίηση των Κέντρων Πληροφόρησης Πολιτών , καθώς και αξιοποίηση των Συνδέσμων Τσιγγάνων και άλλων επιμορφωμένων στελεχών, τα οποία μπορούν να συνοδεύουν τους γονείς στις συναντήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε. / Ν.Ε.Λ.Ε., Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ
 • Διοργάνωση συζητήσεων και εκδηλώσεων μέσα και έξω από τη σχολική μονάδα.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε. / Ν.Ε.Λ.Ε., Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Διαμόρφωση υποδομών που θα υποστηρίζουν και θα διευκολύνουν τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων σε ώρες εκτός του σχολικού προγράμματος στις περιοχές όπου η μορφή εγκατάστασης της τσιγγάνικης κοινότητας δεν εξασφαλίζει καλές συνθήκες διαβίωσης

 

Δράσεις:

 

 • Οι σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., προτείνεται να φροντίσουν, ώστε να εξασφαλιστεί χώρος, εντός ή εκτός της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες (5 – 8 μ.μ.) και όπου οι μαθητές θα μπορούν να μελετούν τα μαθήματά τους, σε περίπτωση που στην περιοχή δεν λειτουργεί ολοήμερο σχολείο. Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν βοηθήματα για τη μελέτη των μαθητών και θα απασχολείται ένα άτομο, κατά προτίμηση εκπαιδευτικός. Για αυτόν τον σκοπό μπορούν να αξιοποιηθούν οι υποδομές του Δήμου (Πνευματικά Κέντρα, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Πολιτιστικά Εργαστήρια).
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Γ.Γ.Ε.Ε. / Ν.Ε.Λ.Ε., Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ

 

Πρόληψη συγκρουσιακών καταστάσεων και ενίσχυση των δεσμών των τοπικών κοινωνιών, όπου κατοικούνΤσιγγάνοι.

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της πρόσβασης των Τσιγγάνων πολιτών στις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας.

 

Δράσεις:

 

 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή των Τσιγγάνων πολιτών : Μουσικές εκδηλώσεις , Αθλητικές εκδηλώσεις , Θεατρικές εκδηλώσεις Εκθέσεις, Διαλέξεις ,Ποιητικές βραδιές
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Χρηματοδότηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ρ. για την έκδοση: Λευκωμάτων Ποιητικών συλλογών , άλλου υλικού που μπορεί να προβάλλει τη δημιουργικότητας των Ελλήνων Τσιγγάνων.
 • Χρηματοδότηση ερευνών για την τοπική ιστορία, προκειμένου να αναδειχτούν οι Τσιγγάνοι ως τμήμα της τοπικής κοινωνίας.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των Τσιγγάνων πολιτών στα Δημοτικά Ωδεία κλπ.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Ένταξη μαθημάτων και δραστηριοτήτων σχετικών με την αποδόμηση των στερεοτύπων στις Περιφερειακές και Δημοτικές Δραματικές Σχολές.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Διοργάνωση διαγωνισμού θεατρικού έργου ή σεναρίου με θέματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..
 • Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Τσιγγάνοι και Μ.Μ.Ε.», με την προοπτική τα πορίσματά του να αποτελέσουν τη βάση για παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στις σχολές δημοσιογραφίας.
  Προτεινόμενοι φορείς υλοποίησης:
  Ο.Τ.Α., ΥΠ.ΠΟ., Γ.Γ.Ε.Ε., Ν.Ε.Λ.Ε., ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων, Σύλλογοι Τσιγγάνων και Π.Ο.Σ.Ε.Ρ..

 

Επιμέρους μέτρα:

 

 • Σύνδεση των παραπάνω δραστηριοτήτων με τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας, μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των στελεχών της Τ. Α.

 

FACEBOOK FEED


Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

GALLERY